Öppna upp lärresurser som tas fram med offentliga medel #CPT10

Här är min tredje översättning på svenska av en av de 10 riktningarna mot öppen utbildning. Utgångspunkten är deklarationen om öppen utbildning från Kapstaden 2007.

Opening up publicly funded resources – Publicly funded educational resources should be openly licensed by default är släppt under Creative Commons Attribution License 4.0 och jag gör samma med översättningen. Lämna gärna förslag till hur översättningen kan förbättras.


Öppna upp resurser som bekostas med offentliga medel

Lärsersurserna som tas fram med offentliga medel bör vara fritt licenserade som standard.

Varför är det viktigt?

I offentlig sektor runt om i världen läggs stora summor pengar på anslag och upphandlingar för att utveckla lärresurser så som läroböcker, läroplaner, lärarfortbildning, språkutvecklande material, och mer. Det här är värdefulla resurser som skapas med offentliga medel för att tjäna allmänheten, men alltför sällan görs de tillgängliga för offentlig användning bortom sitt ursprungliga syfte.

Politiska beslutsfattare kan öka genomslaget, effektiviteten, och de socioekonomiska fördelarna med sina investeringar i utbildning genom att anta riktlinjer som gör gällande att lärresurser som tas fram med offentliga medel som standard ska vara fritt licenserade och delade med allmänheten.

Vad är möjligheten?

Att ha en standard som borgar för att lärresurser som bekostas med offentliga medel är fritt tillgängliga för allmänheten är inte bara rättvist utan för också med sig fördelar för hela samhället. Att ha fria licenser som riktlinje gör tydligt vilka användarrättigheter som gäller, och säger att lärare, studenter, entreprenörer och innovatorer och allmänheten har tillåtelse att använda, förbättra, och skapa ett mervärde av offentligt finansierade verk. Det säkrar också att både det offentliga och alla medborgare får rättigheterna till att använda det som man varit med att finansierat, vilket ger en effektivare användning och förvaltning av offentliga medel.

Riktlinjer om fri licensering kan fullföljas inom alla nivåer av det offentliga, i allt från enskilda projektbidrag till att gälla fullskaligt för all upphandling och inköp av lärresurser.

Till exempel antog USA:s arbetsmarknadsdepartement riktlinjer för fria licenser i ett ansökningsförfarande värt 2 miljarder dollar för att ta fram kompetensförsörjningsprogram för arbetslivet, vilket resulterade i en resurs som kan återanvändas för andra syften.  I Polen har regeringens satsning på E-podreczniki.pl skapat ett komplett utbud av öppna digitala läromedel för grundskolans undervisning, och i Chile håller kongressbiblioteket på att ta fram en uppsättning fritt licenserade resurser för att kompentensförsörja inom digitalt medborgarskap. Samtliga av de här exemplen använder en Creative Commons Attribution (CC BY) licens.

Hur kan du engagera dig?

 

Featured image: Edina Library art lending collection, 1970s By Hennepin County Library CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons