Det kritiska elementet i digital litteracitet är mer än källkritik

Jag blev inbjuden att hålla ett så kallat Ignite talk på Internetdagarna, på temat barn och ungas digitala kompetens. Formatet för ett Ignite talk är verkligen inte fördelaktigt på något sätt, max 20 bilder och varje bild visas i 15 sekunder, vilket sammanlagt ger fem generösa minuter till att få något (vettigt) sagt. Jag tror att jag fick ungefär hälften sagt av det jag hade förberett så här kommer föredraget i sin helhet. Det är märkbart att texten inte direkt lämpar sig som läsning men jag skyller på det knappa tidsurymmet. Citaten kommer från Lärare i den uppkopplade skolan som jag just nu håller på att läsa och helt tydligt tagit intryck av.

Ignite talk

Det bästa med Digital litteracitet är att den är kritisk – och det här kritiska elementet handlar om långt mycket mer än bara källkritik.

3,4 miljoner – så många visningar har svenska Wikipedia varje dag. 3,4 miljoner visningar gör Wikipedia till en angelägenhet för skolan i en digitaliserad tid.

Ignite talk (1)

Min första utgångspunkt är denna: Elli har skrivit den här texten som du kan läsa på Wikipedia, efter en skolresa i Uganda och efter att hennes lärare skapat den här uppgiften där Elli sätter ord på sina erfarenheter, intressen och hon deltar med ett perspektiv som innan inte fanns i Sveriges största uppslagsverk.

Ignite talk (2)

Min andra utgångspunkt är denna: Det kritiska momentet, från “Critical Literacy” och med rötter ända tillbaka i stenåldern, alltså 70-talet och pedagogen Pauolo Freire. “Read the word and read the world” – För att kunna läsa orden måste du kunna läsa jorden (min översättning).

Ignite talk (3)

Vi börjar med att gå tillbaka några år och Elli kommer till skolan med Wikipedia på 280 språk under armen direkt in i klassrummet: “Osorterad information kommer numera rakt in i skolakviteterna”.

Ignite talk (4)

Och det blir så här osorterat när kunskapen kommer från alla – den här informationen är organisk och föränderlig och deltagarna i kunskapsdelningen är vem som helst, och du och jag. Helt klart ställer det förnyade krav på att kunna läsa världen, ”read the world”!

Ignite talk (5)

Så här har vi Elli igen i den osorterade kunskapen, hon söker information och hon söker svar, kan hon lita på vad Wikipedia säger? Vad är egentligen en trovärdig källa?

Ignite talk (6)

Därför är det lätt att dra slutsatsen att källkritisk förståelse, det är den gyllene ingrediensen i vad digital kompetens är.

Men jag är ju intresserad av “read the world” och jag ska visa med hjälp av Ellis erfarenhet att det kritiska elementet handlar om mycket mer än bara källkritik.

Ignite talk (7)

Hur är det med att läsa text i ständig förändring? Elli kan hantera kunskapen som finns i Wikipedias texter för hon vet att hennes bidrag till Wikipedia bara är en version av hundratals tidigare och lika många kommande versioner, och hon kan navigera i bidragshistoriken för att avgöra informationens värde.

Ignite talk (8)

Elli har den här förmågan eftersom hon själv konstruerar text och deltar i den här språkliga och digitala praktiken på Wikipedia: “Att konstruera text ger oss en fördjupad förståelse för hur text är konstruerad och vilka möjligheter och begränsningar som finns till hands inom den givna praktiken”.

Ignite talk (9)

Du kanske vet att Wikipedia är världens största grupparbete? Över 127 000 har redigerat svenska Wikipedia, större än Västerås, och Elli är deltgare i ett mycket större sammanhang än vad ett klassrum kan vara.

Ignite talk (10)

Här är frågorna som Elli började med att ställa till Wikipedia, kritiska frågor för att skapa sig en bild av vad som är inkluderat och exluderat: Vilket innehåll är utelämnat och vilket perspektiv saknas?

Eftersom all media, liksom alla redskap inklusive språket, är bärare av makt – så handlar dessa frågor också om Vems perspektiv som hörs.

Ignite talk (11)

How you frame the story, will change the story, och det gäller även hur jag klär text med mina ord och mina erfarenheter, medvetet och omedvetet.

Ignite talk (12)

Vilket är det dominerande perspektivet på Wikipedia? Jo, så här ser det ut, 9 av 10 av de som skriver är män. Den här statistiken vet vi är snarlik den inom IT-branschen.

Ignite talk (13)

Digital literacitet 2014 handlar om det här: Filterbubblan – vi ges tillgång till ett snävt urval av information, men upplever det som att det är allt. Hit hör också att ha en medvetenhet om hur algoritmer spelar roll för filterbubblan, och hur jobbar vi inom skolan med det här perspektivet? När digital literacitet är mycket mer komplext än bara källkritik?

Ignite talk (14)

Men om jag målar upp en dyster bild, så är det ju bara för att visa hur vi kan agera utifrån analysen och kom i håg att vi har Elli som vår inspiratör här: Keep calm and click edit:

“Med ett redskap i handen förändras förståelsen för handens möjligheter, och världen runtomkring tar form utifrån detta möte mellan handen, tanken och redskapet.”

Ignite talk (15)

Att ha tillgång till redskap är alltså att ha tillgång till världen – och tänk på vad det betyder för språk- och kunskapsutveckling att få ha tillgång till mottgare! Alla kan inte resa till månen för att få en publik, så kan vi i skolan ändå skapa förutsättningar för tillgång till mottagare.

Ignite talk (16)

Det är också det här kritiskta elementet som gör att Elli och jag får upp ögongen för skillnader mellan olika platser som jag vistas på på nätet. Är gratis alltid gratis, eller betalar jag med annan valuta, och i så fall vad är den?  Varför finns inga annonser på Wikipedia, eller varför finns annonser i sociala medier, hur ser de ut och vad har de med mig att göra?

Ignite talk (17)

När elever blir medvetna om vilka makt- och kunskapsrelationer som digital media och digital text av olika slag försätter dem i, ökar deras handlingsutrymmet – och det är skolans uppdrag i den komplext digitalserade tiden.Ignite talk (18)

Andra viktiga element i de digitala litteraciteterna  – de är kommunikativa, kulturella, kognitiva, gemenskapliga, självstärkande. Doug Belshaw har skrivit avhandling och bok om de viktigaste ingridienserna i digitala literaciteter – det kritiska element är det som jag tycker förtjänar extra eftertanke.

Ignite talk (19)

Min berättelse här hade varit helt omöjlig utan Creative Commons och utan de miljontals individer som delar sina skapade verk, inklusive alla texter på Wikipedia. Bildspelet finns på Slideshare.