Ålder och skolnormer

Mina elever i gymnasieåldern skriver om ordet "normal".

Mina elever i gymnasieåldern skriver om ordet ”normal”.

Det finns en norm inom skolan som upptar en ansenlig del av min uppmärksamhet och tankekraft. Det ligger nämligen en norm i skolans läroplan som genomsyrar hur den är upplagd och utformad, och samma norm är en av skolans mest traditionella byggstenar. Jag talar om ålder som norm, som tar sig i uttryck i det ”åldersadekvata”. Utan ett sådant perspektiv blir en kursplan i stort omöjlig att tolka och att praktisk tillämpa, för att inte tala om hur ålder spelar roll för organisationen av skolsystemet. Det är när jag tänker på sådana här självklarheter som jag fascineras och fängslas av hur framtidens skola kommer att se ut. Jag  hade den stora turen att hitta Eva Carlssons fullkomligt ljuva utsago om framtidens skola i veckan, kolla:

briljant

För mig är det så centralt att hela tiden vara medveten om att skolan är en del av samhällets utveckling mot en mer gränslös än modern framtid. Det är med spänning och förväntan jag ser fram emot vilken plats åldern kommer att ha i skolans framtida organisation och praxis.

I min lärarvardag är det icke-ålkdersadekvata dominerande. Jag ska ge några exempel på hur det kan se ut.  En gymnasieelev som i 18-årsåldern anländer till Sverige som nybörjare i svenska språket kommer att läsa enligt grundskolans kursplan i svenska som andraspråk. Grundskolans kursplan tar sitt avstamp i år 1-3. Här någonstans börjar vi se skevheten och även i kursplanen för år 4-6 är det inte på något sätt självklart att hitta beröringspunkter som är meningsfulla för en elev i övre tonåren. Här finns ett dilemma mellan kursplanens åldersadekvata norm och skolans övergripande riktlinjer som säger att läraren, bland mycket annat, ska ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.

Vi har också inom skolväsendet elever som påbörjar sin skolgång i tonåren, ja, som aldrig gått i skolan innan exempelvis 14-års ålder. Kunskaperna är då inte åldersadekvata enligt skolans norm och inte heller är elevens behov och erfarenheter jämförbara med en elev som påbörjar sin skolgång i 6-års ålder. Vilket läromedel ser du framför dig som skulle passa de här eleverna? Vilka ser du som skulle vara lämpliga för en 7-åring? Men vad jag egentligen vill påpeka i det här sammanhanget är hur kunskaperna hos de här eleverna utvecklas helt enligt förväntan och inte visar någon större avvikelse, det är min erfarenhet i alla fall. Men ändå, elever som inte faller inom skolans åldersadekvata norm, blir ständigt påmind om hur avvikande de är, i en skola för alla.